Παροχές

  • Δωρεάν συμμετοχή των παιδιών που βρίσκονται σε θεραπευτικό πρόγραμμα στις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
  • Ειδικές τιμές σε ολιστικά προγράμματα
  • Επισκέψεις κατ΄οίκον σε άτομα με κινητικές δυσκολίες
  • Δωρεάν συμβουλευτική γονέων σε κάθε έναρξη θεραπευτικού προγράμματος
  • Μεταφορά από και προς το κέντρο μας